>

   Slúži na spracovanie záznamov o trase vozidla, ktoré sa zapisujú do pamäte systému. Poloha vozidla sa zaznamenáva do pamäte len počas zapnutého zapaľovania motora v zadanom intervale. Zaplnenie pamäte na 90 % a preplnenie môže byť signalizované formou SMS do dispečerského centra alebo na ľubovolný mobilný telefón. Uložené údaje je možné preniesť do PC dvoma spôsobmi:
  • Cez kábel medzi počítačom a systémom vo vozidle
  • Na diaľku pomocou dátového prenosu
  • Po prečítaní údajov so systému príslušný program záznamy spracuje a zobrazí na mape prejdenú trasu. Jednotlivé zaznamenané body trasy sú zobrazené v prehľadnej tabuľke ( dátum, čas, poloha, rýchlosť) a pohybom po týchto záznamoch si užívateľ môže " odkrokovať " celú trasu. V prípade, že sa použije vektorová mapa s pripojenými údajovými databázami, je možné k daným súradniciam v tabuľke pripojiť aj textovú informáciu ( napr. názov mesta, obce, ulice,...). Všetky sledované a zobrazované údaje je možné prehľadne si vytlačiť. Program poskytuje rôzne štatistické prehľady, napr. celkové prejdené vzdialenosti za dané obdobie, priemerná rýchlosť vozidla a pod. Po ručnom doplnení údajov ( čerpanie pohonných hmôt, počiatočný a koncový stav tachometra na začiatku a konci mesiaca, normovaná spotreba vozidla ) program dokáže vytvoriť textovú knihu jázd, mesačnú a ročnú uzávierka prevádzky motorového vozidla.